Serwis poświęcony laboratoryjnej diagnostyce hemostazy i samorządowi diagnostów laboratoryjnych

InformacjeWYBORY

Zapraszam do nowego działu w sekcji "samorząd"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wrocław 27.05.2014r.

Informacja historyczna nr 31

Drogi Jacku, Drodzy Diagności Laboratoryjni,

Każdy Samorząd zawodowy mający status zawodu zaufania publicznego nakłada liczne obowiązki i powinności; są one natury wewnętrznej, wynikają z przyjęcia na siebie szczególnej roli, jaką grupa zawodowa chce spełniać w społeczeństwie. Wiążąca zaś więź wewnątrz-struktury organizacyjnej zawodu nakazuje członkom przestrzegać kilku podstawowych zasad i wartości.

Do nich należy:
a) zaufanie do kompetencji członka społeczności,
b) przekonanie o dobrej wierze przy wykonywaniu zawodu,
c) przekonania, że działania podjęte przez członka społeczności wobec pacjenta nie przynoszą szkody,
a służą oczekiwanym potrzebom i wartościom.

Te właściwości tkwiące immanentnie w czynnościach zawodowych społeczności zawodowej rodzą postawy kolejne, lojalność oraz respektowanie zasady zaniechania wyrządzenia krzywdy
i szkody w rywalizacji i konkurencji zawodowej. Te właściwości określić należy efektywną samoregulacją. Efektywna samoregulacja w dużej mierze determinuje przyszłość zawodu diagnosty laboratoryjnego i jego miejsce w mozaice składającej się na służbę zdrowia. Samoregulacja, żeby być efektywna i żeby zapobiec próbom jej zastąpienia przez agencje poza-zawodowe, musi wykazać się zdecydowanym działaniem dążącym do wykorzenienia niekompetencji i unikania konfliktu.

Przymioty, którymi charakteryzować powinna się społeczność zawodowa honorowane i respektowane w codziennym życiu i praktyce zawodowej stwarzają:  nie tylko poczucie stabilizacji,  ale przede wszystkim integrują daną społeczność nie tyle przeciwko komuś, ale w służbie dla kogoś. Społeczność samorządowa musi: utrzymywać i wypracowywać ścieżki zdobywania wykształcenia i kwalifikacji dla członków swoich, dbać o zachowanie ciągłości w dostępie do zawodu i kształcenie przyszłych członków swojej korporacji. Takie działanie jest elementem podnoszącym wiarygodność i odpowiedzialność samorządu tak, jak i jego członków.

Wiarygodność społeczności zawodowej związanej z samorządem będzie tym większa im częściej w sposób wiążący poddawać się będzie nadzorowi kontroli wewnętrznej sprawowanej przez reprezentację Samorządową. Skrywanie i tajenie występujących naruszeń w praktyce zawodowych czynności: poprawności, rzetelności i ograniczenie w dostępności do udzielania świadczeń
nie   może   stać   się   zasadą, a każdy przejaw takiego naruszenia winien być piętnowany i zgłaszany bez powodowania odczucia u współuczestników o braku koleżeńskości i braku wzajemnej życzliwości w obrębie zespołu. Naruszenia takie w zasadach postępowania przez poszczególnych członków muszą być w porę eliminowane dla nobilitacji społeczności zawodowej. Dlatego kodeks etyki tworzy fundament dla zawodu zaufania publicznego.

Tak wówczas myśleliśmy i tworzyliśmy, stąd też ustalenie zasad deontologii zawodowej (mieliśmy taką świadomość) ma cechy zadania korporacyjnego („samoregulacji”), stanowi jednocześnie stanowienie w tym zakresie, standardów należytego wykonywania zawodu – co nadaje mu jednocześnie cechy zadania o charakterze publicznym. Inaczej, uprawnieniem zawodu zaufania publicznego jest nabycia prawa m.in. do:

- samoregulacji,

- wypowiadania się w ważnych sprawach publicznych,

-retrospektywnego spojrzenia na historię swojego zawodu i samorządu poprzez kształtowane postawy i zachowania ich członków,

- realizacji zasady: przyswoić, poznać, nabyć umiejętność

- tworzenia kompromisów rozumnych

- budowanie polskiej przestrzeni zawodowej diagnostów laboratoryjnych w systemie ochrony zdrowia w odniesieniu do europejskiej przestrzeni zawodowej,

- budowanie dobra publicznego (społeczne saldo dodatnie w dużym i małym wymiarze czasu)

- nobilitacji zawodowej zgodnie z zasadą wiedza to cnota, promocji najlepszych w systemie ochrony zdrowia,

- zawodowej samoorganizacji, tworzenie i zdobywanie specjalizacji odpowiadających świadczeniom diagnostycznym,

- tworzenia prawa w znaczeniu przedmiotowym (praktyka stałej umiejętności w uzupełnianiu wiedzy tj. coraz większej sprawności.

Rozwijanie tych przedstawionych zadań jest budowaniem zawodu diagnostów laboratoryjnych w przestrzeni publicznej, jest to element zaufania publicznego i jest to również wkład samorządu i społeczności diagnostów laboratoryjnych do kształtowania zdrowia publicznego w rzeczywistości Rzeczypospolitej.

Drogi Jacku, Drodzy Diagności Laboratoryjni,

List Prezes III kadencji KRDL do dr hab. Jacka Golańskiego współtwórcy zawodu i samorządu diagnostów laboratoryjnych z kwietnia b.r. spowodował moją reakcję z którą się dzielę. Przez ponad 21 lat zorganizowani w OKOIDL a potem w I i II kadencji KRDL mieliśmy przeświadczenie, że siła jest we wspólnocie ludzi, którzy chcą działać na rzecz dobra wspólnego. W wyniku takiej postawy zrodził się oddolny odruch samozachowawczy, tj. budowa świadomego, organizującego się oporu i działania na rzecz dobra wspólnego dla naszej społeczności. Wszystkie nasze działania były określone, jawne, sygnowane naszym podpisem. Wiele petycji wymagało naszej odwagi. Przyjęliśmy procedurę dyskusji: „ad rem” a nie „ad personam”. Szanowaliśmy się wzajemnie tworząc klimat należytego zaufania i zrozumienia. Byliśmy wyrobnikami myśli, zostawiliśmy po sobie „magna charta” diagnostyki, akty wykonawcze, stworzone urzędy KIDL oraz bazę materialną dla  funkcjonowania organów izby. Zaistnieliśmy w systemie ochrony zdrowia jako podmiot publiczny.

A jak jest teraz Anno Domini 2014 roku.

Ci którzy na III zjeździe KIDL tak bardzo chcieli zmieniać samorząd albo maskować swoje plany, albo nie dojrzeli do akceptacji wniosków już przyjętych założeń, stąd też diagności są zdezorientowani, coraz bardziej zagubieni w obecnej rzeczywistości. Architekci o anty-tożsamościowej mentalności III kadencji ograniczyli się do przeciwdziałania przywracania pamięci o dokonaniach OKOIDL a potem I i II kadencji KRDL nie proponują diagnostom żadnej alternatywy, żadnej postawy tożsamościowej. Alternatywą jest nicość i droga do nikąd poprzez utajnianie wszystkiego: nowelizacji ustawy o diagnostyce laboratoryjnej; nowelizacji kodeksu etyki zawodowej diagnostów laboratoryjnych płac w krajowej izbie diagnostów laboratoryjnej.

Zbliżają się wybory delegatów na IV Zjazd Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Postawmy pytanie? Jakich diagnostów laboratoryjnych wybierzemy na delegatów?
Czy pozbawionych instynktu społeczno zawodowego, nakierowanego na partykularne cele i interesy, kreatywną księgowość, fałszywość intencji?
Czy też diagnostów laboratoryjnych nakierowanych na sprawiedliwość, dbałość o całość, myślących strategicznie, tworzących przestrzeń zawodową, by wszyscy mogli tworzyć egzystencję wspólnotową i indywidualną?

Drodzy Diagności Laboratoryjni,

Musimy pamiętać, że wspólnota diagnostów laboratoryjnych jest suwerenem (a nie Prezes i wielko poddańcze Prezydium i duża część KRDL), że jest mecenasem KIDLu i naszej wspólnocie diagnostycznej należy się przejrzystość koncepcyjna, finansowa i strategiczna jeśli chodzi o przyszłość zawodu i samorządu, wtedy dla celebrytów, burbonów i narcystów nie będzie miejsca w organach KIDL. Pamiętajmy, praca w KIDL jest służbą dla wspólnoty diagnostów laboratoryjnych i dla pacjenta.

PS. Dziękuję za Państwa uwagi, oceny, propozycje i prośby o kontynuację moich przemyśleń. Informacji historycznych będzie jeszcze 13. Z tych przemyśleń powstanie opracowanie „Filozofii społeczno-zawodowej diagnostów laboratoryjnych w fazie historycznej” na mały jubileusz 25 lat naszych zmagań.

 

Z wyrazami szacunku i oddania

Honorowy Prezes KRDL Henryk Owczarek

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Niedługo wybory - informacja nr 7

Łódź, 15 maja 2014

Drodzy Diagności Laboratoryjni,

Analizując listy diagnostów laboratoryjnych posiadających czynne prawo wyborcze doszedłem do wniosku, że można bardzo łatwo zmanipulować wyniki wyborów. Dobrze wiemy, że na wyborach delegatów na Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych frekwencja jest bardzo niska, wystarczy więc skrzyknąć kilka osób, a na Zjeździe pojawią się reprezentanci konkretnych grup interesów.

A jest o co walczyć, budżet KIDL w 2014 r. to 4695000 zł (koszty pracownicze/osobowe: 1115000 zł).

Co zrobić żeby nasze składkowe pieniądze były właściwe (z pożytkiem dla wszystkich diagnostów) wykorzystane?
Uważam, że podstawą jest wybranie delegatów na zjazd, a dalej przyszłych członków Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, gwarantujących dostęp do dokumentów i informacji istotnych dla naszego samorządu (opinie, prace legislacyjne, gospodarka finansowa). Jeżeli coś jest tajne, to z zasady podejrzewamy zakulisową grę interesów.

O kompetencjach i uczciwości nie wspomniałem, gdyż jest to oczywiste.

 Drodzy Diagności,

Zapętajcie kandydatów na zjazd jakie jest ich stanowisko w sprawie wprowadzania oświadczeń o zachowaniu tajemnicy i poufności dotyczących prac legislacyjnych oraz nieupubliczniania danych dotyczących budżetu.

Czy na wyborach będzie wysoka frekwencja – wątpię. W związku z powyższym, nadarza się okazja do dobrego ustawienia się na kilka lat. Tak więc, skoro zarzuca się mi posługiwanie kłamstwem i oszczerstwem, to żeby nie wyjść z roli czarnego charakteru, biorę telefon i zaczynam ustawiać wyniki wyborów - trzeba w końcu coś ugrać dla siebie.

Konfitury czekają, wystarczy po nie sięgnąć!

 Pozdrawiam serdecznie,
Jacek Golański

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wrocław, 05.05.2014

Informacja historyczna nr 29

"Czuwam, to czuję się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska... Nie lękajcie się brać odpowiedzialności za życie społeczne w naszej ojczyźnie"

Św. Jan Paweł II

Drogi Jacku, Drodzy Diagności Laboratoryjni,

                W tej informacji nr 29 wracam ponownie do spraw związanych z etyką zawodową diagnostów laboratoryjnych. W swoim archiwum odnalazłem dwa dokumenty, które uważam za stosowne dzisiaj ponownie przedstawić, nie straciły one na aktualności.

                Myślę i jestem przekonany, że na ponowny przekaz Państwu miała wpływ niezwykła uroczystość w Watykanie 27 kwietnia 2014 roku - Kanonizacja Jana Pawła II. Św. Jan Paweł II wzywał nas do mądrości i mówił do nas jak to zrobić. Wpływ Jana Pawła II na tworzenie naszego zawodu i samorządu diagnostów laboratoryjnych był ogromny. Miałem ogromne szczęście, że pół roku przed odejściem do Domu Ojca mogłem uczestniczyć w wizycie Prezesów Zaufania Publicznego w spotkaniu ze św. Janem Pawłem II w Watykanie.

                Poniżej przedstawiam dwa dokumenty:

1. Odezwa "do diagnostów laboratoryjnych" z dn. 12.09.2002 roku.

2. Słowo wstępne Prezesa I kadencji KRDL Henryka Owczarka w dn. 13.01.2006 roku w Warszawie na otwarciu nadzwyczajnego zjazdu Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.


Ad. 1.

Wrocław, 12.09.2002

Do Diagnostów Laboratoryjnych,

                Chcąc podjąć dyskusję nad deontologią w zawodzie diagnosty laboratoryjnego potrzeba wpierw skonstruować bądź wyeksplikować pryncypia etyczne, z których wyprowadzić można zawodowe normy deontyczne. Mam nadzieję, że wszyscy uczestniczyć będziemy w dyskusji nad zespołem norm deontycznych naszego zawodu. Przedkładam Państwu konstrukcję myślową pt. "Postulowany kanon normatywnego postulowania". Ten postulowany zapis kanonu chciałbym by był potraktowany przez Państwo jako materiał do przemyśleń i pracy w zespołach nad opracowaniem kodeksu etyki zawodowej diagnostów laboratoryjnych. Ta dyskusja może odbywać się w Internecie, którą każdy będzie mógł śledzić.

Postulowany kanon normatywnego postulowania;

- Dobro pacjenta jest dobrem nadrzędnym dla budowania trwałego zaufania do zawodu diagnosty laboratoryjnego; zawodu zaufania publicznego.

- Dobro pacjenta jest dobrem nadrzędnym, wynika to z jedności i niepowtarzalności jednostki ludzkiej.

- Zespół nadrzędnych norm moralnych: dobro, prawda, wolność, równość, sprawiedliwość, zdrowie dyktują sposób i zasady postępowania wobec pacjenta.

- Funkcje i role społeczne, które każdy członek społeczeństwa bierze na siebie, obligują do zachowania generalnych norm moralnych - dobrego współżycia społecznego.

- Cele, środki i okoliczności realizowanych zadań wyznaczają ramy poszczególnych czynów i postępowania członkom społeczności diagnostów laboratoryjnych.

                Normy moralne wynikające z powyższych zasad są kanonem normatywnym dla naszego zawodu. Wynikają z zasad wielowiekowej filozofii społecznej naszego narodu i stają się przesłankami do budowania deontologii zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

I Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

dr Henryk Owczarek

Ad. 2.

                Rozpoczynając Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych, dla którego użyczył sali wykładowej i zaplecza Instytut Onkologii, chcę wyrazić podziękowania dla Dyrektora Instytutu Prof. Marka Nowackiego.

                Miejsce, w którym odbywa się zjazd nie jest przypadkowe, bo onkologia oczekuje od diagnostyki laboratoryjnej narzędzi i kryteriów rozpoznania tego, co najbardziej dotyka człowieka zagrożonego taką chorobą. Współczesna diagnostyka laboratoryjna ma też wiele do zaoferowania onkologii czerpiąc metody z nauk biologiczno-chemicznych, ale dziś dyskutować będziemy nie o profesjonalizmie i uczoności wyniesionej z akademicki sal wykładowych i ćwiczeń laboratoryjnych. Mamy rozważyć i uchwalić i ustanowić drogowskaz dla podstaw etycznych, dla moralnego wzoru osobowego diagnosty laboratoryjnego. Mamy wskazać w jaki sposób kształtować etos zawodowy diagnosty laboratoryjnego. Przygotowany Kodeks przedstawiony Państwu ma stać się deontologią - normą powinności, która obowiązywać będzie zawsze w pracy i podczas wykonywania czynności diagnostycznych w trakcie wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego - zawodu zaufania publicznego. Ten drogowskaz jakim jest Kodeks powinności stać się ma normą postępowania etycznego wobec pacjenta, wobec współpracownika i współtwórców diagnozy i terapii dla pacjenta. Ma stać się tak oczywiste jak niebo gwiaździste nade mną, a uczyni z Kodeksu prawo moralne dla diagnosty laboratoryjnego. Jest to luźna parafraza znanego filozofa, który tak wyjaśniał obowiązek i zasady prawa moralnego, które tkwią w człowieku.

                Profesjonalizm jest jednym wiosłem, którym się można posługiwać, lecz dla ukierunkowania toru drogi przez życie zawodowe, potrzeba drugiego wiosła które będzie użyte po przeciwnej stronie naszej działalności. Wiedza i najwyższy profesjonalizm pozbawiona aspektu społecznego i moralnego stają się mało przydatne dla społeczeństwa i zawsze grożą skutkiem że pacjent sprowadzony jest do zawartości portfela, bądź staje się intruzem, obok którego można przejść obojętnie.

                Kodeks etyki diagnosty Laboratoryjnego będzie pozwalać na dokonanie w pierwszej kolejności samooceny i rachunku z własnego postępowania i odnieść się na ile wzór każdego z nas, wzór postępowania jest bliski, bądź oddalony od powinności, która ciążyć będzie na nas każdego dnia. Ten deontologiczny wymiar powinności będzie towarzyszyć nam każdego dnia w trakcie naszej pracy zawodowej ale również będzie odbijać dobrym lub złym refleksem w oczach naszego współwykonawcy zawodu, który spoglądać będzie i oceniać nasze postępowanie. Kodeks powinności, który spoczywać będzie na nas, z wzmocni naszą życzliwość, solidność wykonywania zawodu oraz solidarność z pacjentem oraz wobec pacjenta, choć może także zachwiać solidarność wewnątrz grupową i wewnątrz zawodową. I takich celów oczekuje pacjent i twórczy charakter naszego zawodu - zawodu zaufania publicznego.

                Tego też życzę Państwu jako Prezes korporacji tak w imieniu wszystkich diagnostów laboratoryjnych jak i w imieniu pacjentów, których przyjdzie Wam spotkać i Waszych przyszłych kolegów na drodze Waszego życia zawodowego.

Prezes KRDL I kadencji

Henryk Owczarek

 Drogi Jacku, Drodzy Diagności Laboratoryjni,

                Korporację zawodową diagnostów laboratoryjnych pojmujmy jako wspólnotę wartości, potraktujmy jako wyzwanie i zadania dla nas wszystkich, którzy broniąc kanonu zasad etycznych dorastajmy do swej misji jako diagności, a może posłannictwa w systemie ochrony zdrowia w Polsce. W przeciwnym wypadku będziemy budować nasz zawód bez tradycji, bez historii o architekturze nic nie znaczącej i bez wspólnego mianownika dla członków naszej korporacji zawodowej. Spróbujmy i pokażmy, że kreatywność diagnostów laboratoryjnych budowana na profesjonalizmie i zasadach moralnych prowadzi do stworzenia czegoś naprawdę nowego i odkrywczego i przypominającego, że beneficjentem systemu opieki zdrowotnej w Polsce ma być przede wszystkim Pacjent.

Honorowy Prezes KRDL

Henryk Owczarek

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Witam serdecznie na moich internetowych stronach!


Nazwa serwisu sugeruje, że będę umieszczał w sieci informacje dotyczące laboratoryjnej diagnostyki hemostazy – oczywiście tak, ale aktualizacja trwa powoli i zrezygnowałem z podania terminu zakończenia pracy. Moją pierwotną intencją jest przygotowanie strony społecznościowej dla osób zajmujących się hemostazą, głównie dla diagnostów laboratoryjnych. Widoczne na stronie głównej zakładki wskazują, że zamierzam przygotować rekomendacje usług z mojej dziedziny na terenie województwa łódzkiego.

Oferta - Łódź
Ta strona może być także wykorzystywana przez pacjentów, którzy wielokrotnie prosili mnie telefoniczne o pomóc i informacje dotyczące np. laboratoryjnej diagnostyki trombofilii. Zaznaczam, że cały serwis nie ma w chwili obecnej charakteru komercyjnego i rekomendacja poradni czy laboratorium nie jest kryptoreklamą. W serwisie będę umieszczał adresy jednostek, które znam i mogę z czystym sumieniem polecić.

Hemostaza - Polska
Kolejne strony będą powstawały we współpracy z ośrodkami z terenu całej Polski zajmującymi się laboratoryjną diagnostyką hemostazy.

Hemostaza – PTDL
Jak zapewne cześć z Państwa wie, przy Polskim Towarzystwie Diagnostyki Laboratoryjnej powstała Sekcja Laboratoryjnej Diagnostyki Hemostazy (strona PTDL), której jestem sekretarzem. Ta strona serwisu pozwoli mi na szybkie umieszczanie informacji i kontakt z diagnostami biorącymi udział w pracach sekcji.

Samorząd
Strona poświęcona samorządowi diagnostów laboratoryjnych będzie w tej chwili najbardziej aktywna. Pewien splot okoliczności, a głównie list Ewy Tuszewskie do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych spowodował, że czułem się w obowiązku zareagować i dlatego, zaczynam swoją aktywność w sieci od spraw samorządowych. Zainteresowanych szczegółami zapraszam na stronę „Samorząd”