Serwis poświęcony laboratoryjnej diagnostyce hemostazy i samorządowi diagnostów laboratoryjnych

InformacjeWYBORY

Zapraszam do nowego działu w sekcji "samorząd"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


7 kwiecień, 2014 r.

Informacja historyczna nr 27

Drogi Jacku, drodzy Diagności Laboratoryjni,

Jak już wspomniałem w informacji historycznej nr 25 i 26, w zespole wrocławskim, a potem na posiedzeniach OKOIDL stawialiśmy sobie ambitne cele i poruszaliśmy wiele tematów by przybliżyć tematykę etyczną w społeczności zawodowej diagnostów laboratoryjnych. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie "Czy zawód diagnosty laboratoryjnego ma zbiór zasad etycznych?"

W zachowanych notatkach z tamtego okresu rok 1999 znalazłem taki tekst przemyśleń.

„Tam gdzie mowa o wiarygodności, rzetelności, dokładności, ekonomiczności i zaufaniu tak w zakresie dochowania tajemnicy, jak i możliwości wykorzystania tych wyników bądź ich przeznaczeniu, zawsze mówi się w konsekwencji o regulacjach wypływających z zasad etycznych. Zasady etyczne to zbiór norm deontycznych, które w sprawowaniu i wykonywaniu zawodu muszą być nieodzowne i obowiązywać wszystkich członków korporacji zawodowej bez ryzyka podważenia wiarygodności dla całej społeczności zawodowej. Nadzór więc nad wykonywanymi świadczeniami w aspekcie zachowywanych norm etycznych winien spoczywać w obszarze tylko tej społeczności pod sankcją zawieszenia uprawnień zawodowych bądź pozbawienia ich bezpowrotnie. Zbiór takich norm etycznych dla danej grupy zawodowej stanowi kodeks etyczny tej społeczności. W przypadku diagnostów laboratoryjnych zasady etyki będą wymagały nie tylko szczególnej rzetelności przy wykonywaniu analiz, stałego podnoszenia swych kwalifikacji, ale także postawienia dobra pacjenta na pierwszym miejscu, co niekiedy może oznaczać np. odmowę wykonania badania stanowiącego zagrożenie dla życia pacjenta.” Zostało to potem wyrażone w artykule 29 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. "Zachowanie tajemnicy o wynikach badań wynika z zasad etyki zawodowej. Kolejnym przykładem będzie przeprowadzenie dodatkowych badań laboratoryjnych w przypadku wątpliwości tak co do czystości pobranej próbki jak i sprawności działania aparatów, terminalności odczynników (rzetelność zawodowa). Istnienie samorządu umocni możliwość istnienia tych zasad i egzekwowanie ich stosowania. Zawsze naczelną zasadą będzie zaufanie pacjenta do przeprowadzającego badanie laboratoryjne".

W swoich notatkach zarejestrowałem następujące tematy, które wówczas poruszaliśmy:

- geneza norm etycznych i norm prawnych

- obligatoryjność norm etycznych w badaniach naukowych i w praktyce na przykładzie diagnostyki laboratoryjnej

- dylematy moralne badacza i praktyka w diagnostyce laboratoryjnej

- możliwości nadużywania danych laboratoryjnych uzyskanych od pacjenta

- deontyczne normy w diagnostyce laboratoryjnej

- pojęcia prawa i deontologii

- dyskryminacja genetyczna, a zatrudnienie i ubezpieczenie

- pojęcia prawa i deontologii w sensie logicznym i etycznym

To niektóre tematy, które poruszaliśmy korzystając z pomocy merytorycznej mgr Stanisława Krężela oraz dr Marka Zagrosika i wielu innych. Dużą pomocą była propozycja tematyczno-problemowa zaproponowana przez Komitet Etyczny IFCC dla Narodowych Towarzystw Naukowych (tekst w załączeniu). W tym czasie byłem członkiem Komisji Bioetycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, co pozwoliło mi wejść głębiej w zagadnienia problematyki etycznej. Pełniłem w tym okresie (1997-2002) funkcję Przewodniczącego Oddziału PTDL we Wrocławiu. Wykorzystałem zdobytą wiedzę i doświadczenie organizując konferencję naukową (etyczną) dla członków PTDL. Zachował się w moim archiwum program tej konferencji co niniejszym przedstawiam:


 Wrocław, 6 grudzień 2000r.

Seminarium na temat:                                                                                           

Deontyczne zagadnienia w diagnostyce laboratoryjnej

dr Henryk Owczarek (Akademia Medyczna, Wrocław): Prawne i deontyczne dylematy w diagnostyce laboratoryjnej.

prof. dr hab. Jan Kornafel (Akademia Medyczna, Wrocław): Zadania Komisji Bioetycznych w świetle aktualnych obowiązujących przepisów.

prof. dr hab. Stanisław Cebrat (Uniwersytet Wrocławski): Czy diagnostyka genetyczna jest metodą eugeniczną.

dr Tadeusz Dobosz (Akademia Medyczna, Wrocław): Diagnostyka laboratoryjna na poziomie genu - aspekt etyczny.

prof. dr hab. ks. Jan Krucina (Papieska Akademia Teologiczna, Wrocław): Rozterki etyczno - moralne w zagadnieniach genetyki diagnostycznej.

dr Marek Zagrosik (Uniwersytet Wrocławski): Odpowiedzialność prawna za naruszenie zasad etyki zawodowej w zawodach medycznych.

Oto niektóre działania i poruszane zagadnienia, jest ich o wiele więcej, będę wracał do nich w następnych odcinkach. Badaliśmy wówczas stan świadomości diagnostów laboratoryjnych, jak w pracy zawodowej rozumieją zasady etyczne, którymi się kierują. Zastanawialiśmy się dalej czy to rozumienie jest zasadą etyczną. Szczególnie ważnym, wręcz pożądanym zjawiskiem powinno się stać ożywienie refleksji etycznej wokół życia zdrowia itp. Poruszaliśmy te tematy również na łamach "Diagnosty Laboratoryjnego". Poniżej przedstawiam wyniki ankiety przeprowadzonej wśród członków komisji etyki I Kadencji KIDL (33 ankiety), a dotyczące etyki zawodowej diagnostów laboratoryjnych.

 

Na pytanie jakie wartości są ważne w pracy diagnosty laboratoryjnego?, uzyskaliśmy następujące odpowiedzi

1. Profesjonalizm                                         73%

2. Odpowiedzialność                                   49%

3. Poczucie godności                                   39%

4. Solidarność zawodowa                           39%

5. Zaufanie                                                 33%

6. Troska o pacjenta                                   30%

7. Uczciwość                                                27%

8. Przestrzeganie tajemnicy                       24%

9. Troska o dobro wspólne                         21%

 

Wymaga to szerszego omówienia. W świadomości respondentów i pacjentów leży przekonanie, że u podstaw wiarygodności zawodowej tkwi solidne wykształcenie określone profesjonalizmem. Wynika to z klasycznego twierdzenia "że kto jest dobrze przygotowany - dobrze wykształcony, ten nie może czynić błędów" posiadając równocześnie walor godziwości postępowania. Idąc tym tokiem myślenia - można powiedzieć za Sokratesem "wiedza to cnota". Parafrazując dalej, wiedza to moralny obowiązek i moralne postępowanie, to element zaufania publicznego.

Drogi Jacku, Drodzy Diagności Laboratoryjni,

Jakie powinien posiadać cechy osobowe diagnosta laboratoryjny kandydujący na delegata na IV Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych:

- Diagnosta laboratoryjny; który zadba o interesy członków korporacji (a nie tylko o swoje), który rozumie ich potrzeby i emocje, który odbudowuje dumę i tożsamość zawodową, który będzie próbował tworzyć podmiotowość i suwerenność zawodową, który odznacza się osobistym charyzmatem, praworządnością, pracowitością, przyzwoitością i pasją do pracy i walki wykorzysta wszystkie dostępne narzędzia prawne do podniesienia rangi zawodu, godziwej zapłaty.

Drodzy Diagności!

Twórzmy wspólnotę zawodową diagnostów laboratoryjnych, rozwijajmy życie społeczno - zawodowe i zmysł społeczny, bo z więzi wspólnej rodzi się solidarność i patriotyzm zawodowy, a ze wspólnoty zawodowej powstaje mała ojczyzna diagnostów laboratoryjnych. Niech przyświeca nam głęboki sens Wielkiego Tygodnia: Prawda i Dobro zawsze zwycięża.

Załączniki:

1. Propozycje tematyczno - problemowe Komitetu Etycznego IFCC. (dokument do pobrania)

2. Badania CBOS marzec 2004r. (dokument do pobrania)

3. Zawody zaufania publicznego w świadomości Polaków marzec 2008r. (dokument do pobrania)

 

Z wyrazami szacunku
Honorowy Prezes KRDL
Henryk Owczarek


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Korzystając z uprzejmości oraz możliwości przekazania i powiadomienia szerokiego grona Koleżanek i Kolegów Diagnostów Laboratoryjnych pragnę przedstawić swoje stanowisko, będące swego rodzaju odpowiedzią na rozesłane drogą elektroniczną, a adresowane  do Członków KRDL obecnej III kadencji pismo Prezesa KRDL i Dyrektora KIDL  (z dnia 5 marca 2014 r. sygnatura l.dz. 456/03/14). Przedmiotowe pismo również otrzymałem tradycyjną drogą pocztową listem priorytetowym  poleconym za potwierdzeniem odbioru w dniu 7.03.br. (dokument do pobrania )
Proszę zatem o zamieszczenie na swojej stronie wymienionego pisma Prezesa KRDL  w całości wraz z moją pisemną interpelacją przedstawioną w dniu 21 lutego 2014 r. podczas XIII Posiedzenia KRDL, podczas którego między innymi przyjmowana była uchwała w sprawie planu budżetowego na 2014 rok.
Jak powszechnie wiadomo w obecnej III kadencji – pomimo zgłaszanych z mojej strony wniosków - plany budżetowe za rok 2011, 2012 i 2013 nie były drukowane w „Biuletynie Informacyjnym” będącym częścią Gazety KIDL Diagnosta Laboratoryjny, która bezpłatnie jest przesyłana do członków Izby. Nie zamieszczano ich także na stronie internetowej KIDL, gdzie zawieszano  tylko  “gołe” uchwały KRDL (bez załączników zawierających  dane liczbowe).
Zaznaczam, że  jeszcze w I kadencji  Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, działając na podstawie art. 6 pkt. 2 uchwały nr 16 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r.,  uchwałą nr 16/2003 z dnia 13 marca 2003 roku postanowiła zobligować Prezydium KRRDL  do podjęcie działań do wydawania „Biuletynu  Informacyjnego”.  „Biuletyn  Informacyjny” był przygotowywany techniką offsetową oraz wydawany  w latach 2003 – 2010 stanowiąc środkową część Gazety „Diagnosta Laboratoryjny”. Za pośrednictwem Biuletynu Organy KIDL informowały wszystkich członków Izby przede wszystkim o uchwałach Krajowych Zjazdów Diagnostów Laboratoryjnych, KRDL, innych wydarzeniach,  korespondencjach oraz innych działaniach Izby, mających niezwykle ważne  dla naszego środowiska znaczenie. Podstawowym założeniem istnienia i funkcjonowania Biuletynu było więc dążenie do szerokiego powiadamiania i docieranie do Koleżanek i Kolegów - Diagnostów Laboratoryjnych z pisemnymi informacjami.  Biuletyn spełniać miał i spełniał także rolę specjalnego i  specyficznego „dziennika urzędowego KIDL” przeznaczonego właśnie dla diagnostów laboratoryjnych.

Piszę tak dużo o Biuletynie, gdyż  idea jego wydawania została w obecnej III kadencji  pomimo wielokrotnie z mojej strony zgłaszanych wniosków i uwag, co ponownie podkreślam  - nie tylko zaniechana, przeciwnie w tej sprawie obecne Kierownictwo KRDL  złamało ustalenia I Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych (zaznaczam historycznego) oraz podeptało uchwałę nr 16/2003 KRDL  z 13 marca 2003 r.  I kadencji.  Nie licząc się z konsekwencjami w tym zakresie oraz z tym, iż takie działanie aktualnego Kierownictwa KRDL (nie tylko zresztą w tym przedmiocie)  było  ewidentnym  przekroczeniem posiadanych uprawnień w imię strategii autokratycznej, która w rezultacie przeistoczyła się w swego rodzaju nieakceptowanie, także nie liczenie się ze  zdaniem innych członków KRDL  oraz zwalczanie  i wręcz potępianie wszystkich tych, których  poglądy są odmienne i niezgodne  z trybem  postępowania.

Takiego stanu rzeczy, nie mającego jakiegokolwiek związku z demokracją       n i e        a k c e p t u j ę   dając niejednokrotnie wyraz swoją aktywnością na posiedzeniach KRDL  prezentując  poglądy, które wynikały z posiadanego w środowisku rozeznania. Oczywiście moje stanowiska i oceny przedstawiane na posiedzeniach KRDL nie były oraz nie są po myśli obecnego Kierownictwa oraz części członków KRDL, stąd traktowano je i nazwano „nieetycznym postępowaniem”, a czemu dano wyraz w znanym już Stanowisku Nr 17-P/III/2014 Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 stycznia 2014 roku - stanowisko w sprawie funkcjonowania Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Wczytując się bowiem uważnie w tekst  powyższego stanowiska Prezydium KRDL można wyprowadzić prosty wniosek, że  dokument ten (nie mający charakteru aktu prawnego) daleko wykracza poza ramy uprawnień, gdyż  – dla pewnej jasności – organ niższego szczebla (tj. Prezydium KRDL) nie może nakazywać  organowi wyższego szczebla (takim jest KRDL) jak należy funkcjonować, a tym bardziej pouczać, dyscyplinować oraz tym bardziej rugać i połajać.

Biorąc powyższe pod uwagę, a także i to że jako członek KRDL I, II i III kadencji, od wielu lat  związany z działalnością w tworzeniu  naszego samorządu zawodowego nie aprobuję aktualnego stylu kierowania Izbą, co przedstawiłem w swoim pisemnym oświadczeniu z dnia 22 listopada 2013 roku podczas XII Posiedzenia KRDL, jak też składając pisemną interpelację podczas ostatniego XIII Posiedzenia KRDL w dniu 21 lutego 2014 r.  Stąd też – pomimo wniesionych pytań i uwag uchwała budżetowa została przyjęta większością głosów.  Byłem jedyną z trzech osób (spośród obecnych na tym posiedzeniu członków KRDL),  które głosowały przeciw podjęciu uchwały budżetowej przedkładając pisemne zapytania i interpelację (którą Państwo  już znacie).

Byłem też przeciwny zapisom dyscyplinującym członków KRDL oraz podjęciu Uchwały Nr 131/III/2014 KRDL z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych, uważając iż jest to kompetencja należąca do Zjazdu. KRDL powinna  wyłącznie zaaprobować projekt regulaminu i przedłożyć do zatwierdzenia podczas Zjazdu,  nie może jednak narzucać Zjazdowi regulamin.

Konkludując stwierdzam, że w piśmie skierowanym do członków KRDL dostrzegam kolejne przekłamania, manipulację faktami, konfabulację i hipokryzję.  KRDL bowiem  nie podejmowała stanowiska w sprawie  utajniania danych budżetowych, a w sprawie  budżetu na 2014 rok nie było posiedzenia Komisji Rewizyjnej. itp.  Przywołuję również w tym miejscu informację (została zaprezentowana  i wyświetlona  przez Prezes KRDL na XI posiedzeniu KRDL w dniu   14 września 2013 r.) dotyczącą wypowiedzi niektórych członków KRDL (w tym moich) a związanych ze słownym bełkotem. Moja zdecydowana reakcja w tej sprawie stwierdzająca, iż mamy do czynienia z przejawem kolejnej manipulacji i konfabulacji, stąd zażądałem pilnego sprostowania i przeproszenia za  niewypowiedziane słowa (przy biernej postawie większości członków KRDL) – zakończyła się odebraniem mi głosu przez prowadzącą.

Na koniec jeszcze jedna ważna uwaga.  Pan Mariusz Lis (notabene szwagier Prezes KRDL) podpisuje oficjalne pisma służbowe posiłkując  się tytułem Dyrektor KIDL – takiego stanowiska KRDL nie zatwierdzała uchwałą, stąd kolejny dowód na przekłamania i podawanie niezgodnych
z rzeczywistością faktów. Ponadto, jak można proponować KRDL zapisane w piśmie rozwiązania, kiedy KRDL już przyjęła uchwały, a te mają być  już tylko przekazane Ministrowi Zdrowia
w ustawowym terminie.


Czesław Głowniak
Diagnosta laboratoryjny 00037/00339
Członek KRDL I, II i III kadencji

Rzeszów, 12.03.2014 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niedługo wybory - informacja nr 5


Łódż, 15 lutego 2014

Celowe utrudnienia i  próby ingerencji Pani Prezes Elżbiety Puacz w sposób prowadzenia spraw zawisłych przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym KIDL stanowią przedmiot troski wielu spośród nas. Już teraz należy się zastanowić kogo powinniśmy wybrać do nowych władz naszego samorządu i zagwarantować,  tym samym, zgodną wsółpracę jego statutowych organów.  Rzecznik Dyscyplinarny I i II kadencj - Ewa Tuszewska przesłała list, w którym przeprowadziła dokładną analizę zaistniałej sytuacji.

Konflikt poniędzy Prezes Elżbietą Puacz a Rzecznikiem Dyscyplinarnym Agnieszką Łuckiewicz był już opisywany w informacji nr 2. Jak widać sprawa jest bardzo poważna i wymaga publicznej dyskusji.

List Ewy Tuszewskiej (plik do pobrania)

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Polityka Zdrowotna – Journal of Health Policy, Insurance and Management tom XI/2012 już od wczoraj znajduje się na stronie internetowej:
- Krajowego Instytutu Ubezpieczeń link do strony
oraz
- Uniwersytetu Medycznego w Łodzi link do strony

Tom XI/2012 Polityki Zdrowotnej dotyczy w całości problemów diagnostyki laboratoryjnej w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Tom XII/2012, również poświęcony tej tematyce, ukarze się w wersji anglojęzycznej w pierwszym kwartale 2013 r.

Z pozdrowieniami

Henryk Owczarek
Witam serdecznie na moich internetowych stronach!


Nazwa serwisu sugeruje, że będę umieszczał w sieci informacje dotyczące laboratoryjnej diagnostyki hemostazy – oczywiście tak, ale aktualizacja trwa powoli i zrezygnowałem z podania terminu zakończenia pracy. Moją pierwotną intencją jest przygotowanie strony społecznościowej dla osób zajmujących się hemostazą, głównie dla diagnostów laboratoryjnych. Widoczne na stronie głównej zakładki wskazują, że zamierzam przygotować rekomendacje usług z mojej dziedziny na terenie województwa łódzkiego.

Oferta - Łódź
Ta strona może być także wykorzystywana przez pacjentów, którzy wielokrotnie prosili mnie telefoniczne o pomóc i informacje dotyczące np. laboratoryjnej diagnostyki trombofilii. Zaznaczam, że cały serwis nie ma w chwili obecnej charakteru komercyjnego i rekomendacja poradni czy laboratorium nie jest kryptoreklamą. W serwisie będę umieszczał adresy jednostek, które znam i mogę z czystym sumieniem polecić.

Hemostaza - Polska
Kolejne strony będą powstawały we współpracy z ośrodkami z terenu całej Polski zajmującymi się laboratoryjną diagnostyką hemostazy.

Hemostaza – PTDL
Jak zapewne cześć z Państwa wie, przy Polskim Towarzystwie Diagnostyki Laboratoryjnej powstała Sekcja Laboratoryjnej Diagnostyki Hemostazy (strona PTDL), której jestem sekretarzem. Ta strona serwisu pozwoli mi na szybkie umieszczanie informacji i kontakt z diagnostami biorącymi udział w pracach sekcji.

Samorząd
Strona poświęcona samorządowi diagnostów laboratoryjnych będzie w tej chwili najbardziej aktywna. Pewien splot okoliczności, a głównie list Ewy Tuszewskie do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych spowodował, że czułem się w obowiązku zareagować i dlatego, zaczynam swoją aktywność w sieci od spraw samorządowych. Zainteresowanych szczegółami zapraszam na stronę „Samorząd”